Tájékoztató az önkormányzati adóhatósághoz fizetendő adók 2021. január 1-jétől hatályos változásairól

Iparűzési adó

I.Adóbevallás:

2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) – 2015-től 2021-ig terjedő időszakra vonatkozó -bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket.(15HIPA-21HIPA)

2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem az önkormányzati, hanem az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adó-bevallásukat. Ezért a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban érhetők el. Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat számlájára kell teljesíteni.

Homokmégy Községi Önkormányzat Helyi iparűzési adó beszedési számlája 11732040-15337434-03540000

II. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó- adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek 2021. február 25-ig a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

A nyilatkozat kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, a 21NYHIPA nyomtatványon tehető meg.

A nyilatkozat alapján az önkormányzati adóhatóság a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

FONTOS! A KATA adózási módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke központilag meghatározottan, egységesen 1 százalék.

A fenti adózói körbe nem tartozók esetében 2021. évben végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben megállapított adómérték változatlanul 1,5 százalék. Részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu) tájékozódhatnak a vállalkozók.

Gépjárműadó

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el (gépjárművek adóztatását, mentességek kezelését, valamint 2021. évre vonatkozó gépjárműadót is a NAV-hoz kell befizetni!).

FONTOS!!! A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyek intézése (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) továbbra is az önkormányzati adóhatóságok hatás- és feladatkörébe tartozik. A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni (Homokmégy Községi Önkormányzat Gépjárműadó beszedési számla 11732040-15337434-08970000)

Köszönjük, hogy adókötelezettségük betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Homokmégy község fejlődéséhez!

Homokmégy, 2021. 02. 10.

Csefkóné Busa Andrea
jegyző